Skip to main content
ISO 14001 en sostenibilidad

Els primers passos cap a un hotel més responsable

La direcció d’Hotels Ultonia Girona sempre ha tingut sensibilitat amb les problemàtiques mediambientals dels nostres temps alhora que es feia evident la necessitat de conservar l’entorn. Per aquest motiu i al final del 2018, des de l’empresa ja es va començar a treballar i llançar diferents projectes amb biaixos de sostenibilitat i que apuntaven a reduir l’impacte mediambiental en la mesura de la nostra escala i la nostra dimensió.

A base d’errors hem après que, per impulsar qualsevol millora dins de l’empresa, és imprescindible plantejar-ho de manera ordenada si volem que els canvis siguin sòlids i perdurin. Així doncs, a Hotels Ultonia Girona teníem clar que totes aquestes accions i millores en què estàvem involucrats era molt millor treballar-les amb una metodologia que ens permetés consolidar-les. Per aquest motiu ja abans de la pandèmia ocasionada pel COVID19, es va prendre la decisió de recolzar-nos en la norma ISO 14001 en sostenibilitat per tal de poder tenir un marc que donés coherència a tota la feina en curs. Durant el tancament obligatori i el transcurs dels pitjors mesos del virus, l’equip d’Hotels Ultonia Girona liderat per la direcció va posar el focus en la implantació de la norma esmentada. L’esforç va portar els resultats.

Declaració de política ambiental

Dins l’aplicació del segell ISO 14001 és imprescindible definir una política i objectius mediambientals per mesurar-los i fer-ne un seguiment correcte. Així doncs, Hotels Ultonia Girona es compromet a introduir el criteri ambiental de manera gradual i progressiva a tots els processos de l’organització. Amb l’adopció d’aquesta política ambiental i d’acord amb la missió, la visió i els valors de l’empresa, Hotels Ultonia Girona es compromet a:

  1. La millora contínua del Sistema de Gestió Ambiental on sestableixen objectius anuals de millora orientats a reduir l’impacte ambiental de les operacions.
  2. A més de la protecció implícita del medi ambient, la prevenció en processos interns com:
    • L’eficiència energètica de l’establiment i els serveis que ofereix al públic.
    • La supressió o substitució d’envasos d’un sol ús per evitar qualsevol forma de rebuig.
    • El lideratge local per promoure i fomentar accions emmarcades en làmbit de la sostenibilitat.
  3. El compliment dels requisits legals i altres requisits lligats a la protecció del medi ambient.

La implementació d’aquesta política mitjançant la comunicació a tot el personal d’Hotels Ultonia Girona, proveïdors, col·laboradors i clients.